Becks Motorfiets werkplaats, gevestigd aan Enkweg 54, 8131 VJ Wijhe, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
website: https:\\www.becksmotoren.nl
emailadres: info@becksmotoren.nl
telefoon: +31 570-524057
Adres: Enkweg 54, 8131 VJ Wijhe

Persoonsgegevens die wij verwerken Becks Motorfiets werkplaats verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij, afhankelijk van de situatie, verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Emailadres
– Telefoonnummer
– Geslacht
– Geboorteplaats
– Bankrekeningnummer
– kopie rijbewijs ingeval van proefrit en/of aanschaf voertuig
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via receptie@premiummotors.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerkenBecks Motorfiets werkplaats verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– De verwerking van het door u gekochte product, het tenaamstelling van uw factuur en de daarbij behorende verwerking van uw betaling
– Het te naamstellen van de door u gekochte motor(s) bij de daartoe bevoegde instantie(s)
– Het aanmelden voor garantie bij onze importeurs/leveranciers
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Acties uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze marketingacties te meten.
– Premium Motors analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Premium Motors verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming Becks Motorfiets werkplaats neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Wat doen we met uw persoonsgegevens Becks Motorfiets werkplaats bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens door u verstrekt in verband met de aanschaf van één of meer van onze producten of diensten naar aanleiding waarvan een factuur wordt samengesteld, worden 7 jaar bewaard in het kader van de Belasting bewaarplicht.
Betreft het de aanschaf van een voertuig dan maken wij een kopie van de voorzijde van uw rijbewijs, op de achterzijde van het rijbewijs staat uw BSN nummer en die kopiëren wij niet.
Het kopie rijbewijs zal na betaling en tenaamstelling van het voertuig vernietigd worden.
Wordt de aanschaf contant voldaan dan volgt Becks Motorfiets werkplaats de regelgeving van De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en zijn wij in het geval u 15.000 euro of meer in contanten betaald, verplicht een kopie van de voor- en achterzijde van het rijbewijs en/of identiteitsbewijs te maken en gedurende 5 jaar te bewaren bij de aanschafnota. Bij betaling vanaf 25.000 euro aan contanten zijn wij tevens verplicht deze transactie te melden bij het Financial Intelligence Unit (FIU).

Maakt u een proefrit op één van onze voertuigen dan zijn wij op last van onze verzekeraar verplicht een kopie van uw rijbewijs te maken. Wij kopiëren de voorzijde van uw rijbewijs en voorzien deze van een stempel met daarop kopie ter voorkoming van identiteitsfraude. Op de achterzijde van het rijbewijs staat uw BSN nummer vermeld, die kopiëren wij niet.
Persoonsgegevens door u verstrekt in verband met een proefrit op of verhuur van één van onze voertuigen worden 3 maanden bewaard in afwachting van een eventuele boete naar aanleiding van een verkeersovertreding danwel de afhandeling van een door u veroorzaakte schade. Na deze termijn zullen deze gegevens vernietigd worden.

Persoonsgegevens door u verstrekt op basis van deelname aan onze marketingacties, zullen na de einddatum na 1 maand vernietigd worden.

Persoonsgegevens door u verstrekt door middel van email of telefonisch contact die als doel hebben informatievoorziening en die niet leiden tot de aanschaf van onze producten of diensten worden niet opgenomen in onze administratie.

Persoonsgegevens gekoppeld aan één of meerdere voertuigen die bij Premium Motors in onderhoud zijn, blijven bewaard totdat cliënt aangeeft dat het voertuig niet langer in zijn/haar eigendom is of zoveel eerder als cliënt daarom om welke reden dan ook verzoekt.

Delen van persoonsgegevens met derden Becks Motorfiets werkplaats verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Becks Motorfiets werkplaats blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruikenBecks Motorfiets werkplaats gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Becks Motorfiets werkplaats maakt gebruik van Google Analytics en heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten; het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd; gegevens delen uitgezet en maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Premium Motors en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@becksmotoren.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Becks Motorfiets werkplaats wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Becks Motorfiets werkplaats neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@becksmotoren.nl.